Janny online

Welk nieuws in Haarlemmermeer?

Vind je het leuk om andere alleenstaande moeders te ontmoeten en heb je behoefte aan ontspanning? Wil je in de hectiek van de dag even op.

Leuke reizen voor je kind en jou op een rij gezet. Kom eens kijken. Ik heb daardoor diverse 'rollen' ervaren - die van dochter, zus(je), moeder, (ex-) partner, gescheiden vrouw, alleenstaande, opvoeder, stiefmoeder e.d.. Later. Iedere moeder en elke situatie is anders, maar jij hebt waarschijnlijk net als iedereen hetzelfde doel: een gelukkig, gezond en fijn leven, voor jou en je kind.

Haarlem. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Contactgegevens voor een alleenstaande of € voor alleenstaande ouders. Er werd veel gezegd, maar ik miste de verbinding met wat er niet werd uitgesproken, waar ik wel van alles over voelde Het aanschouwen van de mens binnen zijn groep, zijn systeem, is altijd onderdeel van mij gebleven. Zo is het ook met families. Mijn eigen verhaal Ik heb drie kinderen opgevoed, waarvan de jongste nog thuis woont.

Je bent niet de enige die worstelt met de opvoeding. Laat mij je helpen om Weer grip te krijgen op je gezinssituatie thuis; Meer rust en gezelligheid in huis te krijgen; Je kind beter te begrijpen; Als ouders meer op 1 lijn te zitten wat betreft opvoeding; Beter voor jezelf en elkaar te zorgen. Contact opnemen. Wat zeggen anderen. Lees meer aanbevelingen.

Waarom inschrijven op alleenstaande-ouder

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gemeentelijke accommodaties, waarbij C. Op basis van het Programma van Eisen wordt een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en in het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

De subsidie voor de activiteiten is voorbehouden aan de kernvoorziening tot het maximum van het subsidieplafond. De gemeente hecht belang aan samenwerking en interactie tussen aanbieders van cultuuractiviteiten en de daarmee te bereiken efficiency en synergie tussen de activiteiten van afzonderlijke aanbieders. Er wordt voor gezorgd dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.

Wij stimuleren het vergroten van eigen inkomsten door het uitoefenen van cultureel ondernemerschap. Inkomsten hierdoor vormen een aparte stroom financiën. Activiteiten die onder het cultureel ondernemerschap vallen zijn duidelijk te onderscheiden van de activiteiten die onder de subsidie vallen.

Er is aandacht voor spreiding en laagdrempeligheid. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het bestaande maatschappelijke vastgoed. Activiteiten worden zoveel mogelijk in samenhang met andere sociaal-maatschappelijke of culturele organisaties ondernomen.

Bewoners participeren passief en actief in het programma-aanbod en overige activiteiten van de lokale omroep in Haarlemmermeer. Het op lokaal niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op het. Dit media-aanbod verspreiden via aanbodkanalen die beschikbaar en haalbaar zijn voor de lokale omroep. Het richtbedrag voor subsidie lokale omroepen wordt jaarlijks door de VNG op basis van het accres in de Meicirculaire berekend tot een bedrag per huishouden.

De voor een lokale omroepinstelling geldende beleids- en bekostigingskaders en subsidievoorwaarden volgen uit de Mediawet. Indien van toepassing wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van door de gemeente bekostigde accommodaties of samengewerkt met andere door de gemeente bekostigde instellingen. Informatie en voorzieningen worden aangeboden op basis van de vraag van potentiële gebruikers.

Iedere twee jaar wordt een luisterdichtheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. Het bevorderen en stimuleren van actieve sportdeelname, primair gericht op het opheffen van ondervertegenwoordiging — dan wel het voorkomen van afname in actieve sportdeelname — van groepen in de samenleving.

Een vast bedrag per deelnemer vermenigvuldigd met het totaal aantal ruiteruren van deelnemers woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer. Deelnemer : een bijdrage betalende en aan activiteiten paardrijden deelnemende persoon, woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer. De organisatie dient het paardrijden te laten begeleiden door een, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, voldoende aantal deskundige personen. Zorgen voor een aanbod van evenementen dat verschillend is als het gaat om de inhoud, doelgroep en activiteiten, wanneer in het jaar het evenement is en waar het evenement is in de gemeente.

De evenementen hebben als doel ontspanning, vermaak en elkaar ontmoeten. Zorgen dat inwoners en mensen van buiten de gemeente positief zijn over de gemeente en wat daar te doen is positieve beeldvorming. Het organiseren van evenementen die goed passen bij de doelen van de gemeente.

Deze staan beschreven in bovenstaande beleidsnota. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt. Evenement: een feestelijke, vermakelijke of plechtige gebeurtenis waar iedereen die dat wil naar binnen kan.

Het kan zijn dat de bezoeker eerst de prijs voor een kaartje moet betalen. Het gaat om een gebeurtenis die niet elke dag voorkomt en bijzonder is. Bij de gebeurtenis worden meerdere activiteiten uitgevoerd voor de bezoekers. Deze activiteiten passen bij het doel van de gebeurtenis en de aanvrager heeft hier ook een programma voor gemaakt.

Het evenement of de activiteit wordt met inzet van Haarlemmermeerse organisaties, vrijwilligers en eventueel het bedrijfsleven georganiseerd in de gemeente Haarlemmermeer en voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Iedereen die dat wil mag bij het evenement naar binnen. Voor evenementen waarbij geld in wordt gezameld voor een goed doel wordt geen subsidie gegeven. Aan organisaties die al op een andere manier subsidie krijgen van de gemeente Haarlemmermeer geeft de gemeente deze evenementensubsidie niet.

De aanvrager moet tijdens het evenement de door de gemeente aangedragen promotiemiddelen op aanwijzing van de gemeente gebruiken. De organisator moet, vooraf en achteraf, het evenement bekend maken en hier op een positieve manier over informeren, berichten en vertellen. Het evenement moet groter zijn dan alleen voor één straat of buurt. Het evenement is interessant voor mensen uit de hele gemeente of voor mensen uit omliggende gemeenten of verder lokale of regionale uitstraling.

Het kan zijn dat er op de dag zelf minder bezoekers komen dan verwacht. Dat kan invloed hebben op de subsidie. Als uit de aanvraag blijkt dat de doelen van de activiteiten beter passen bij een ander beleidsterrein of een andere verdeelregel, dan gebruikt de gemeente de voorwaarden van die verdeelregel.

Voorbeelden hiervan zijn activiteiten die passen bij sport, integratie, welzijn of zorg.

Ode aan de vrijwilligers van Stem in de Stad

Het kan zijn dat er meer voorwaarden voor het evenement bijkomen die de aanvrager moet volgen. Dit wordt beschreven in het Programma van Eisen of een uitvoeringsovereenkomst. Het cultuurbeleid van de gemeente heeft als doel te zorgen voor brede culturele projecten en tentoonstellingen manifestaties. De projecten zijn interessant voor meer mensen dan alleen inwoners uit de eigen wijk of het eigen dorp kernoverstijgend. Het organiseren van een activiteit die voor iedereen toegankelijk is op het gebied van kunst en cultuur.

De activiteit wordt uitgevoerd in gemeente Haarlemmermeer. Cultuur: immaterieel cultureel erfgoed inclusief volkscultuur , bibliotheken en media fotografie, nieuwe media, literatuur en de kunsten amateurkunst, beeldende kunst, podiumkunsten. Subsidiabele kosten: kosten die aantoonbaar direct verband houden met de organisatie en het publieksbereik van de activiteit en noodzakelijk zijn om de activiteit uit te voeren.

Inkomsten uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie: kaartverkoop, contributies, donaties, sponsoring, de waarde van vrijwillige inzet en subsidies van andere overheden en fondsen. Alleen instellingen die zich met kunst en cultuur bezig houden, kunnen als organisator van het project subsidie aanvragen.

De activiteit past bij de doelen van het cultuurbeleid zoals opgenomen in bovenstaande cultuurnota. De aanvrager kan laten zien waarom de activiteit past bij deze doelen. De activiteit moet waar mogelijk interessant zijn voor meer mensen dan alleen inwoners uit het dorp of de wijk kernoverstijgend. De activiteit is interessant voor een breed publiek en iedereen die dat wil kan aan de activiteit meedoen. De aanvraag wordt bekeken en beoordeeld door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

Aantal oproepen 83

De aanvrager zorgt zelf voor het aanvragen van de vergunningen die nodig zijn voor het project. Het bevorderen van actieve cultuurparticipatie van amateurkunstenaars op het gebied van muziek, theater, fotografie, video enzovoort.

Het in georganiseerd verband onder artistieke leiding regelmatig beoefenen van amateurkunst door:. Indien het aantal actieve leden van de instelling gedeeltelijk bestaat uit inwoners van Haarlemmermeer wordt de totale subsidie voor de instelling procentueel aangepast. Amateurkunst: het beoefenen van kunst uit passie, liefhebberij of engagement, zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien.

Instelling: een organisatie bestaande uit amateurs, die de beoefening van kunst tot doel heeft. Actief lid: een persoon, die bij de instelling als lid staat geregistreerd en daadwerkelijk aan de activiteiten van de instelling deelneemt.

Openbare presentatie: een eventueel tegen betaling openbaar toegankelijk concert, voorstelling of tentoonstelling. Kosten artistieke leiding: de reiskosten en het honorarium van dirigent, regisseur of instructeur. Kosten deskundigheidsbevordering: de kosten verbonden aan de vorming van het kader van de instelling.